صفحه اصلی

قیمت اتریوم

قیمت اتریوم

اتریوم

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

2169.6911

2169.6911

2067.8142

2121

-75.51
-3.36%

+8
+0.37%