صفحه اصلی

قیمت اتریوم

قیمت اتریوم

اتریوم

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

2053.38

2076.7421

2004.464

2034

+43.11
+2.14%

-1.25
-0.06%