صفحه اصلی

قیمت اتریوم

قیمت اتریوم

اتریوم

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

1346.7868

1349.1

1322.5106

1334

+10.69
+0.8%

-0.45
-0.03%