صفحه اصلی

قیمت دش

قیمت دش

دش

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

298.1494

301.8071

287.4972

297

-7.25
-2.38%

+0.62
+0.21%