صفحه اصلی

قیمت دش

قیمت دش

دش

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

42.5493

42.5831

41.894

42

+0.74
+1.76%

+0
+0%