صفحه اصلی

قیمت دش

قیمت دش

دش

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

150.3188

151.0944

149.9798

151

-2.74
-1.79%

+0.07
+0.05%