صفحه اصلی

قیمت دش

قیمت دش

دش

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

63.0499

63.7322

58.9528

61

+3.82
+6.45%

-0.02
-0.04%