صفحه اصلی

قیمت سکه نیم

قیمت سکه نیم

سکه نیم

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

5650000

5850000

5650000

5708333

-250000
-4.24%

-100000
-1.74%