صفحه اصلی

قیمت کرون نروژ

قیمت کرون نروژ

کرون نروژ

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

3230

3265

3230

3243

-20
-0.62%

-5
-0.15%