صفحه اصلی

قیمت کرون نروژ

قیمت کرون نروژ

کرون نروژ

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

3135

3135

3110

3123

+25
+0.8%

+5
+0.16%