صفحه اصلی

قیمت کرون نروژ

قیمت کرون نروژ

کرون نروژ

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

2920

2925

2880

2900

+10
+0.34%

-5
-0.17%